Zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Komorkach organizacyjnych UMP

Komisje Dialogu mogą działać przy właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania (UMP), względem zakresów zadań ze strefy zadań publicznych przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W naszym przypadku – organizacji ekologicznych właściwy wydaje się Wydział Ochrony Środowiska. W przyszłości można rozszerzyć działalność Komisji o Oddział Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydział Urbanistyki i Architektury (planowanie przestrzenne).

Komisje może zainicjować minimum 10 organizacji, zgłaszając dyrektorowi właściwej komórki pisemnie wole utworzenia Komisji. W jej skład wejdą co najmniej jeden pracownik UMP oraz po jednym przedstawicielu każdej z organizacji.

Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy. Do jej zadań należy w szczególności:
•    współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania;
•    opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji;
•    określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
•    występowanie do organów Miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
•    aktywna współpraca z Poznańską Radą, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych na jej wniosek.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu. Komisja może dodatkowo powołać Prezydium, które wraz z Przewodniczącym tworzą władze Komisji Dialogu. Kadencja władz trwa do końca roku kalendarzowego, po czym ponownie dokonuje się ich wyboru.
Komisje Dialogu ustalają regulamin pracy, który określa szczegółowy tryb i organizację pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń Komisji Dialogu, a na pierwszym posiedzeniu sposób wyboru Przewodniczącego i Prezydium.
Obsługę techniczną Komisji Dialogu zapewniają właściwe komórki organizacyjne UMP.

Komisja Dialogu ulega rozwiązaniu, jeśli liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w trzech kolejnych spotkaniach spadnie poniżej 6.

Opracowane na podstawie uchylonej Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. W najbliższych miesiącach planuję się ponowne uchwalenie ww. przepisów.

Comments are closed.