Protokół z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska UMP z dnia 19.03.2012

Spotkanie otworzyła dyskusja nad treścią regulaminu Komisji. Wobec tego, że pytań i wątpliwości
było  dużo, po  przeanalizowaniu  części zapisów  regulaminu  dalsze  prace nad  nim przełożono
na późniejszą część zebrania.

Kolejnym punktem zebrania były trzy prezentacje dotyczące rzeki Warty: p. Szymona Błażka
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP oraz p. Rafała Przybyła z Swede Centre sp.z o.o.,
a także p. Jana Zujewicza z Rady osiedla Stare Miasto.

P. Błażek z WGN UMP w swym wystąpieniu przedstawił informacje na temat Partnerstwa na rzecz
Warty, planowane działania w ramach partnerstwa oraz źródła dofinansowania działań.
Partnerstwo   na   rzecz   Warty   jest   wspólną   inicjatywą   władz   miasta   Poznań   oraz   firm:
KuiperCompagnons, DHV i SwedeCenter. Celem partnerstwa jest rozwój terenów nadwarciańskich
w granicach miasta Poznań, tj. powstanie kompleksowego Planu rozwoju rzeki Warty, zgodnego
z założeniami   „Strategii   miasta   Poznania   do   roku   2030”   oraz   wytycznymi     Programu
Strategicznego „Rzeka w mieście”.
Wartość projektu nadwarciańskiego wynosi ponad 391 tys. euro. Partnerstwo poprzez udział firm
holenderskich ( KuiperCompagnons, DHV) uzyskało dofinansowanie z budżetu holenderskiego,
konkretnie z Programu Rządu Holenderskiego „Partners for water”, w wysokości ponad 180 tys.
euro,   pozostałą   kwotę   wnoszą   firmy   uczestniczące   w   partnerstwie     (udział   miasta   Poznania
z założenia   przybrał   formę   wynagrodzenia   za   czas   pracy   pracowników   Urzędu   Miasta
zaangażowanych w projekt).
W najbliższym czasie planowana jest prezentacja wyników badań eksperckich na temat projektu
strategii rozwoju rzeki Warty.
Wobec   pytania   ze   strony   przedstawicieli   organizacji   pozarządowych   zajmujących   się   szeroko
rozumianą ochroną środowiska  o możliwość udziału w pracach nad strategią warciańską, p. Błażek
zaprosił do zabrania głosu w konsultacjach społecznych, w których możliwe będzie włączenie
strony   społecznej   w   prace  nad   planem  rozwoju   terenów   nadwarciańskich    Pierwsze  z  trzech
planowanych spotkań odbędzie się   4 kwietnia 2012 r., w środę,  o godzinie 17.00,  w budynku
Wyższej Szkoły Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.

Wystąpienie p. Rafała Przybyła ze   SwedeCenter dotyczyło konkretnej inwestycji realizowanej
w ramach partnerstwa, tj. projektu Portowo. Inwestycja polegać będzie na rewitalizacji terenów
poprzemysłowych poprzez budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego wraz z portem i mariną.
Kompleks ma pełnić funkcję mieszkalną oraz rekreacyjną i komunikacyjną.

Radny Zujewicz poruszył temat bieżącego utrzymania porządku i czystości nad rzeką. Wskazał
miejsca   podlegające   szczególnie   silnemu   zaśmiecaniu.   Podkreślił   także   trudności   w ustaleniu,
kto administruje   danymi   odcinkami   brzegów   rzeki,   a   tym   samym   jest   odpowiedzialny
za utrzymanie porządku. Przedstawił także dobry przykład skierowania do oczyszczania terenów
nadwarciańskich   więźniów   z  Zakładu   Karnego   przy   ul.   Młyńskiej.   Zaprosił  także  do   udziału
w plenerowym posiedzeniu Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej   Rady Osiedla Stare
Miasto,  podczas  której radni  planują połączenie wizji  lokalnej wraz  z  akcją  zbierania  śmieci
na odcinku brzegu Warty leżącym w  granicach osiedla Stare Miasto.

Ponieważ przedstawione powyżej trzy wystąpienia zabrały znaczną część zebrania, prezentacja
na temat Wartostrady została przełożona na kolejne zebranie.

Następnie   powrócono   do   dyskusji   nad   regulaminem.   Efektem   prac   było   przyjecie   roboczej
przedyskutowanej   wersji   regulaminu   z   dwoma   punktami,   które   będą   omawiane   na   kolejnym
zebraniu, tj. par. 6

Ostatnim punktem zebrania była prezentacja p. Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej na temat „Funkcje
Cytadeli i ich zagrożenie w pierścieniowo-klinowym systemie obszarów zieleni”.
P. Charłampowicz-Jabłońska podkreśliła ważną rolę dla przyrody w mieście Cytadeli jako zwornika
poznańskiego systemu pierścienio-klinowego. Zwróciła także uwagę na zagrożenie dla utrzymania
tegoż   systemu   i   samej   Cytadeli   wynikające   głównie   z   silnej   presji   zabudowy   mieszkaniowej
i usługowej   oraz   innych   niekorzystnych   zmian   zagospodarowania   i   przeznaczenia   przestrzeni
(presja komunikacyjna, w tym parkingowa, zmiany pokrycia powierzchni ziemi i zmniejszanie
przepuszczalności gruntu, usuwanie zieleni). Przedstawiła liczne przykłady niekorzystnych działań
inwestorów   (osób   prywatnych   i   firm),   a   także   próby   zapobiegania   dewastacji   Cytadeli
podejmowane przez Radę Osiedla Stare Winogrady.

Protokołowała
Kamila Sapikowska

Comments are closed.