Generujemy Dobrą Energię dla Poznania – KONKURS!!!

Konkurs fotograficzny organizowany z okazji IV Dnia Organizacji Pozarządowych (14 września 2013 r.)

Czy na terenie miasta Poznania korzystasz z miejsc(a), dzięki którym regenerujesz siły?

A  może słyszałaś/eś o miejscu, gdzie inni odzyskują energię i motywację do działania?

Jeśli tak, to zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na zdjęcie miejsca/obiektu przyrodniczego pozytywnie wpływającego na samopoczucie osób tam przebywających.

Nagrody na Dzień Organizacji Pozarządowych_1Do wygrania pakiet energooszczędny ufundowany przez dlaKIESZENI.pl:

 

– USB Eco-Button

– Listwa energooszczędna Powersafer Multi

– Powersafer Smart Notebook

 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Dnia Organizacji Pozarządowych w dn. 14.09.2013 w godzinach 12-13.

 

Wszyscy uczestnicy, którzy przyjdą w tym dniu na stoisko CPE otrzymają gadżety z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub miasta Poznania.

 

Więcej pod adresem biuro@cpe.info.pl lub arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl.

REGULAMIN Generujemy Dobra Energie

Formularz Generujemy Dobra Energie

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„GENERUJEMY DOBRĄ ENERGIĘ DLA POZNANIA”

                                                                                                                                                      I.                        Cel konkursu

 1. Cel główny – aktywizacja mieszkańców miasta Poznania do podjęcia działań kierunku zwiększenia zainteresowania oraz promocji przyrodniczych zasobów miasta Poznania.
 2. Cele szczegółowe:

– zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na przyrodniczą część miasta Poznania;

– zaangażowanie społeczeństwa, głównie lokalnego, w działania lokalne – dbanie i promowanie lokalnej przyrody;

– identyfikacja potencjalnych przyrodniczych produktów zwiększających atrakcyjność turystyczną miasta Poznania;

– promowanie sfery przyrodniczej miasta Poznania;

– promowanie idei oraz zasad zrównoważonego rozwoju;

– promowanie amatorów fotografii pryrodniczej.

                                                                                                                                                   II.            Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Generujemy dobrą energię dla Poznania”, zwanego dalej KONKURSEM jest Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju z Poznania (KRS: 000273636, NIP: 783 162 82 94, REGON: 300542223), zwanego dalej ORGANIZATOREM (www.cpe.info.pl, biuro@cpe.info.pl) .

                                                                                                                                                III.            Uczestnicy konkursu

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnikiem KONKURSU może być każda osoba fizyczna, która mieszka lub przebywa w Poznaniu w okresie trwania konkursu, z wyjątkiem pracowników i członków ORGANIZATORA KONKURSU.
 3. Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników zgłaszających prace do KONKURSU. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do załączenia zeskanowanej pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) wyrażającej zgodę na udział w KONKURSIE i związane z tym następstwa.
 4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do samodzielnego wykonania zgłaszanej pracy lub w przypadku współautorstwa wskazania wszystkich pozostałych autorów.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w KONKURSIE jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń:
  – posiadania praw własności do pracy konkursowej
  – użyczenia praw autorskich ORGANIZATOROWI na potrzeby realizacji celów statutowych,
  – zgody na postanowienia niniejszego REGULAMINU.
  REGULAMIN dostępny jest na portalu ORGANIZATORA www.cpe.info.pl.

                                                                                                                                                      IV.            Zasady konkursu

 1. Przedmiot KONKURSU – fotografia przedstawiająca miejsce lub obiekt przyrodniczy mający pozytywnie wpływać na stan psychofizyczny osób tam przebywających. Mogą to być: drzewo w parku, zespół drzew/zakrzewień przy drodze, pomnik przyrody, fragment parku, brzeg rzeki, głaz narzutowy itp.
 2. Zapisane lub zeskanowane fotografie w postaci plików *.jpg o minimalnej rozdzielczości obrazu 1920 x 2460 (150 dpi) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@cpe.info.pl w temacie wpisując KONKURS. Formularz dostępny na portalu ORGANIZATORA www.cpe.info.pl.
 3. Uczestnik KONKURSU jest autorem fotografii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa przez uczestnika KONKURSU, które wynikają z czynności związanych z wykonaniem i zgłoszeniem fotografii do KONKURSU.
 4. W ramach KONKURSU uczestnik może wysłać maksymalnie 3 prace.
 5. Do udziału w  KONKURSIE nie zostaną dopuszczone fotografie niezgodne z regulaminem, o mniejszej rozdzielczości niż wymagane minimum oraz co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób niebędących autorami, bądź czyjekolwiek dobra osobiste.
 6. Zgłoszenie do KONKURSU oznacza wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizacji KONKURSU.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa w KONKURSIE oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć przez ORGANIZATORA oraz upoważnia ORGANIZATORA do prezentacji i korzystania z nadesłanej pracy w zakresie publicznego rozpowszechniania poprzez umieszczenie jej na stronie ORGANIZATORA, a także do wykorzystywania w materiałach dydaktycznych po zakończeniu KONKURSU.
 8. Termin zgłaszania zdjęć mija 10 września 2013 roku.
 9. Oceny fotografii oraz wybór zwycięzcy dokona Jury składające się z osób wybranych przez ORGANIZATORA.
 10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zostaną dokonane podczas IV Dnia Organizacji Pozarządowych w  dn. 14 września 2013.
 11. Wyniki zostaną zamieszczone również na stronie internetowej ORGANIZATORA www.cpe.info.pl.

                                                                                                                                                                      V.            Nagrody

 1. Przewiduje się nagrodę główną w postaci pakietu:
  – USB Eco-Button
  – Listwa energooszczędna Powersafer Multi
  – Powersafer Smart Notebook
 2. Rodzaj nagród i ilość nagrodzonych osób może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów.

                                                                                                                                           VI.            Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Comments are closed.